گزارش خبری کنگره اروپایی آسیایی فارماكواپیدمیولوژی دی96 2:12