اتصال ریلی بوشهر به راه آهن سراسری در دستور کار دولت قرار گرفت 5:35