مصاحبه شبکه بازار با مدیر عامل فیروز جناب آقای موسوی 10:55