شور (مبدل السیئات بالحسنات) / حاج محمدرضا طاهری 7:26