نمونه ای از ویدئو پروژکتورهای اولیه شرکت ریکو 1:08