برنامه تلویزیونی سنجش کنکوری ها در شبکه استانی ۹۴/۰۹/07 35:20