خبر یک،دستگاه اسکوپ سرامیک. سنگ نما_۰۹۱۳۹۷۵۱۵۷۷_۰۹۱۳۹۷۵۱۵۲۲

1:50