آنتونی گورملی: فضای تراش خورده، درون و بیرون 15:53