دستگیری عامل قسی القلب آزار و شكنجه یك قلاده سگ 0:52