برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم / 1 9:59