کردی حرف زدن نوید محمدزاده لحظه دریافت جایزه در عراق 0:39