از سکانسهای زیبای بادبانهای برافراشته (بدون سانسور) 5:19