در سال گذشته 200 درصد بودجه پیش بینی شده صادر کردیم 5:19