معرفی چاپچی در برنامه رادیکال ۷ (شبکه آموزش سیما) 1:11