کارخانه خودروسازی کارمانیا در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم 8:40