خشت خام /نوبت ششم/ گفتگو حسین دهباشی با سید محمد بهشتی 1:09:40