گزارش مهندس بختیاری، رییس هیئت مدیره مهرگیتی از منطقه گل بهار اهواز 1:30