جمع کنین بابا با این رهبرتون! این رهبرتون چیکار کرده؟! 9:24