پوشش خبرى سلام كاپ در رسانه ها - خبر ساعت ١٤ اخبار سراسرى 3:35