آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین -گروه نوازی-دف 1:00