طراحی پروژه زاها حدید - حیدر علی اف با تری دی مکس 10 35:18