اجرای زنده ی آهنگ نازنین از راتین رها در تهران 4:15