علی فردوسی پور آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:45