محبت رهبری به مردم-نماهنگ-مردم زیرباران باشند برایم ناگواراست 3:34