کنترلر مولد پالس برای فرمان به درایور استپ موتور 13:44