آموزش بازاریابی: تشکیل تیم و تدوین برنامه بازاریابی 6:58