یکی از زیباترین ساز و آوازهای استاد شجریان و استاد لطفی 18:03