کارگاه آموزشی خودشناسی TA ، تحلیل رفتار متقابل 0:39