دادگاه امروز حسین هدایتی, عابر بانک فوتبالی ها و تیم پرسپولیس 2:00