خاطره مقام معظم رهبری باقطار وادای نماز اول وقت 3:37