مروری بر داستان بازی های مورتال کمبت - پلازامگ 7:04