معرفی علی اکبر حمیدرضا رضاییان با نوازندگی استاد عباس صالحی 2:23