ترمیم،عایق بندی استخر با استفاده از الیاف سوزنی آرمیتا 11:56