سیستم تزریق کود شبکه آبیاری غرقابی و نوین (تحت فشار) 1:14