سپهر ماشین - دپازیتور شکلات و یخچال طبقاتی - وان شات 7:41