نماهنگ «از خون جوانان وطن» به یاد ۱۷۵ غواص شهید 4:57