سازه برتر، تغییر شکل قاب سازه با اتصال گیرداری و مفصلی 2:40