ده چیز شگفت انگیزی که بچه ها به ما یاد میدن(ریرنویس فار 3:10