نمایشگاه شاهنامه چاپ سنگی؛ تصویرگری میرزا علی قلی خویی 1:26