دوربین MIC IP fusion 9000i بوش - الکترو محافظ مهر 0:49