انتخاب روغن مناسب اتومبیل بر اساس نوع مکمل (ادیتیو) 4:16