طی 6 سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را بالا نبردیم

1:47