حضور دکتر محمد مهدی طرزی در برنامه خانواده (شبکه یک) 9:27