"خوب شیم" - این قسمت "قاعدگی و علایم روحی و روانی آن" 2:51