تدریس مدیریت ریسک وسرمایه گذاری ازاستاد گرجی آرا(بخش1) 41:59