گزارشی از برگزاری جشن سال نوی میلادی در میدان تایمز تحت شدیدترین تدابیر امنیتی 2:00