128 - رزومه - فتوکلیپ مذهبی - اذان قرآن ادعیه 7:26