جوجه کشی یعنی تفریح سالم - هیچکس تنها نیست،نطفه اول 0:22