تبیین آیت الهی - آیت، چیزی شبیه تابلوهای علائم رانندگی 9:03