مدح خوانی حاج امیر عارف به مناسبت اعیاد شعبانیه 6:16